Този уебсайт (www.hotelsperla.com) и свързаните с него сайтове се поддържат и управляват от:

Перла Турист АД

Адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 67, София 1421, България,

наричана по-долу “ Перла Турист „

Моля, прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност, преди да попълните каквито и да било формуляри за резервация или да използвате което и да е съдържание от сайта. Перла Турист си запазва правото да обновява Политиката за поверителност с цел да подобрява същата. По тази причина съветваме посетителите периодично да проверяват правилата за поверителност за актуализации или ревизии.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага само за информация, която се събира чрез нашия уебсайт.

В Перла Турист ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни. Използваме информацията, която събираме на нашия уебсайт, за да доставяме услуги и да подобряваме качеството на обслужването Ви. Защитата на данните е с особено висок приоритет за управлението на компанията ни. Достъпът до уебсайта на Перла Турист е възможен без предоставяне на лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва нашите услуги чрез уебсайта ни, може да стане необходимо обработването на лични данни.

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и да е отговаря на изискванията на специфичните разпоредби за защита на данните в Република България, приложима към Перла Турист.

Като администратор Перла Турист е въвела технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет преноси по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютна защита не може да бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни предостави личните си данни чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

Събиране и използване на лични данни

Перла Турист  чрез уеб сайта: www.hotelsperla.com има грижата за защитата на личните данни на Клиента („Субекта на данни“), които са станали известни и са събрани в резултат на попълването на електронния формуляр за резервация за извършване на резервация на нашия уебсайт. Това задължение не е валидно в случай, че Клиентът предостави неверни данни.

Съгласно действащите закони, Перла Турист може да използва и обработва събраните лични данни на Клиентите за целите на хотелското настаняване.

Всякакви други цели, за които данните могат да бъдат използвани, ще бъдат в съответствие с българското и европейското законодателство, приложимите международни регламенти, интернет етиката и добрите правила на морала.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Перла Турист събира и обработва тези лични данни, които са необходими и свързани с администриране и организацията на нашите хотелски услуги, и действаме като администратор на лични данни („администратор на данни“). Събираме само необходимите минимални лични данни на правно основание, за изпълнение на договор, с цел защита на легитимен интерес на дружеството или само ако сме получили предварително изрично съгласие за това.

Ако субектът на данни се свърже с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предоставени от него, се съхраняват автоматично. Когато правите резервация или запитване чрез нашия формуляр за връзка с уебсайта, събираме:

  • Вашите две / три имена,
  • Имейл адрес
  • Телефон за връзка

Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субекта на данни на Перла Турист , се съхраняват с цел обработка на резервацията и осъществяване на необходимата хотелска услуга или за връзка с лицето, за което се отнасят данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

Перла Туристи ще обработва и съхранява личните данни на Клиента („Данните“) само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение или доколкото това е определно от европейското законодателство или от действащите норми на Република България в закон или подзаконов акт, на който администраторът е подчинен.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейското законодателство или друго относимо законодателство, изтече, личните данни рутинно се изтриват в съответствие със законовите изисквания.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Перла Турист не може да споделя, докладва или разкрива вашите лични данни за маркетинг или други цели на трети лица, освен в случаите, когато сме длъжни да съобщим конкретна информация на компетентен публичен орган по законоустановена причина. Перла Турист не може да продава или предоставя вашата информация на трети страни или да я използва за цели, за които предварително не сме уведомили субекта на данните и не сме получили предварително съгласие.

Ние можем да разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването е разумно необходимо (а)за да отговарим на приложимото право, регулация, правна процедура или искане на компетентен орган; (б) да изпълним договорите за услуги, които имаме с вас; в) за да се борим срещу измами или с въпроси на сигурността; или (г) за защита на правата, имуществото или безопасността на Перла Турист или на нашите служители или клиенти.

КАК ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Перла Турист обработва вашите лични данни само в съответствие с посочените цели и в рамките на съответните срокове.

Събраните лични данни са в описания минимален обем и само за нашите ясно определени цели и условия за съхранение. Достъпът до данни е предоставен само за ограничен брой лица в Перла Турист, които са обучени и инструктирани как да работят с личните данни.

Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на данните, Перла Турист предприе подробен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработката на лични данни. Като част от този анализ проверяваме нашите партньори, преработваме нашите процедури и правила, обучаваме нашите служители, използваме опитни консултанти, за да сме сигурни, че отговаряте на най-високите стандарти за поверителност и сигурност на вашата информация.

ПРАВА НА ОБЕКТ НА ДАННИ

Субектите на данни могат да поискат от Перла Турист да коригира личните им данни, ако данните са неточни или неактуални, а Перла Турист е длъжна своевременно да извърши исканите корекции на неточните или неактуални лични данни.

Субектите на данни могат да поискат от Перла Турист да ограничи използването на личните им данни, доколкото това ограничение не противоречи на правните разпоредби или на други основания за съхранението и обработването им.

Субектите на данни могат да поискат личните им данни да бъдат изтрити (правото да бъдат забравени) от Перла Турист, при условие че изтриването на данните не противоречи на закона или на други основателни причини за тяхното съхранение и обработка.

Субектът на данните има право да бъде информиран:

  • дали личните му данни са били обработени;
  • за какви цели се обработват личните данни;
  • за начините, по които се обработват неговите лични данни;
  • видовете лични данни, които уебсайтът обработва.

Субектът на данни се задължава да не се намесва неоправдано и да възпрепятства дейностите на Перла Турист при упражняване на предоставените му права.

Ако вие, като субект на данни, искате да зададете въпроси относно правата си или ако желаете да осъществите свое конкретно право, моля, свържете се с нас на електронен адрес: reservations@hotelsperla.com.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Перла Турист въведе технологии и политики за защита на личните данни срещу нерегламентиран достъп и злоупотреба и ще продължи да актуализира тези мерки, както е приложимо.

СПЕЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЦА НА 13 ГОДИНИ

Нашият уебсайт не е предназначен за деца под 13-годишна възраст и ние не събираме, използваме, разкриваме или обработваме по никакъв начин лични данни, предоставени от деца на възраст под 13 години.

По тази причина Перла Турист изисква лична информация (като Вашето име, адрес и имейл адрес) да не бъде изпращана до нас, ако сте на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, но искате да зададете въпрос или да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, който изисква да предоставите лична информация, помолете родителя или настойника си да го направите от ваше име.

„Бисквитки“ и проследяване на използването

Уебсайтът на Перла Турист използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в системата на компютъра Ви чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“.  Често „бисквитките“ съдържат така наречен „идентификатор на бисквитка“. Идентификаторът на „бисквитката“ е уникален.  Състои се от низ на знаци, чрез който може да бъде направена връзка между различни интернет страници и сървъри с конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разпознаят отделните браузъри от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитки“, Перла Турист може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се извършва от уебсайта и така „бисквитката“ се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройката за „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Настоящата политика е актуална към 19/02/2021